SETI

תקנון ותנאי שימוש 

מפעיל האתר

חברת SETI Classic Chic, ח.פ. 059592725 (להלן: "החברה" ו/או "האתר").

תחום עיסוק האתר

אתר seti.co.il משמש כחנות וירטואלית למכירת נרות, מפיצי ריח, אביזרים לעיצוב הבית, ספרים וחפצי נוי.

 

כללי

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש"). | הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד. | כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו. | משתמש שגילו אינו עולה על 18 העושה שימוש באתר בכל דרך שהיא דינו ככל משתמש והחברה רואה בו כמי שקיבל מהאפוטרופוסים החוקיים שלו הרשאה לכך ולכן כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

הסכמת המשתמש לכל תנאי התקנון: כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. המשתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. בעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

סטייה מהוראות התקנון: כל התנהגות ו/או התנהלות של האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור מצידו על האמור בתקנון זה. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

בוררות: הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל. | סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב |.מובהר כי רישומי מערכת המחשב של האתר כוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות הנעשות באתר ושפרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר מהווים ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה. | נגד מגישי פרטים כוזבים ונגד משתמש שמשבש בכל דרך שהיא את פעילות האתר עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים. הלקוח מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם לאתר עקב מסירת פרטים כוזבים ו/או שיבוש האתר ו/או שיבוש הפעלתו. | האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה והעושה כך צפוי לתביעה.

שינויים בתקנון: האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו על פי שיקול דעתו הבלעדית וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

שימוש האתר בפרטי המשתמש: המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש גם לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר והמשתמש מסכים לכך מעצם השימוש שהינו עושה באתר, כמפורט בתקנון זה.

זכויות יוצרים: מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות החברה בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו ו/או לייצר נגזרות של כל חלק מן האתר ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

מבצעים: האתר רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ולא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר.

הפסקת פעילות האתר: האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית את הפעילות באתר. היה והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תתבטל הזמנה מסוימת של לקוח בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו.

סירוב מכירה וחסימת משתמש: האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית ביטול הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום כל משתמש ו/או לקוח אשר מפר תנאי תקנון זה ו/או משתמש בתכני האתר לרעה. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.

הגדרת יום עסקים: הזמנות אשר בוצעו לאחר השעה 12:00 יחשבו כהזמנה ביום העסקים הבא.

המחירים: המחירים הנקובים באתר זה כוללים מע"מ כחוק ואינם כוללים דמי משלוח.

 

אחריות האתר

עיכובים ותקלות: האתר אינו אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתו כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, כוח עליון, מלחמות, מצב חירום, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, וכל עיכוב שארע כתוצאה מנגיף הקורונה לרבות סגרים, הגבלות וכיוצא בזאת ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתו. במידה ותהיינה תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, יפעל האתר לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדו בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

סטיות תוכן ותמונות מול מוצר: האתר עושה את מירב המאמצים כדי לדאוג שהמידע שמופיע בו יהיה המידע המדויק ביותר ומשתדל להציג בפני לקוחותיו תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן. יחד עם זאת מובהר להלן, כי מאחר ומדובר במוצרים בצבעים שונים, עשויים להיווצר הבדלים בגוון בין מה שמופיע באתר לבין המוצר בפועל. כמו כן, עלולים להופיע באתר בתום לב אי דיוקים מסוימים או טעויות ובשל כל המפורט לעיל האתר לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או הקשורה אליהם, ט.ל.ח.

תלות האספקה במלאי: האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות בו. אישור פעולת הזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל או תוחלף ההזמנה, וככל והמשתמש יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה – יזוכה המשתמש בהתאם. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי האתר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מופיע באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו.

 

פרטיות המשתמש באתר

פרטיות משתמשי האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשים. יחד עם זאת, מידע שלקוח בוחר לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו' אינו בגדר מידע פרטי.

החברה עושה שימוש בעוגיות למטרות תפעולו התקין ולמטרותיה השיווקיות בלבד. האתר אוסף ושומר מידע שהלקוח מוסר ביודעין מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה ומידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר כגון: איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, לשיפור חווית משתמש ועל מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מודגש בזאת, שהחברה אינה אוגרת פרטי כרטיסי אשראי ואינה אחראית לנזק אפשרי בגין גניבת פרטי אשראי.

המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לשם ניהולו התקין של האתר: מתן השירותים, תפעול האתר, מועדון הלקוחות, חברת שליחויות וכו'. הכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין וללא פרטי אשראי.| החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם על פי צו בית משפט. | במקרה בו יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשם לאתר ביצע מעשה העלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ובמקרה של שימוש באתר שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי תקנון זה

משתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע והדבר יתבצע במהרה.

 

הליך הרכישה

הרשמה לאתר: על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

ביצוע הזמנה: בביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל האתר להבטיח את ביצוע ההזמנה.

אישור רישום ההזמנה: עם סיום ההזמנה יקבל הלקוח אישור הזמנה מאתר סטי. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות: דוא"ל:    setitlv@gmail.com  טל: 03-6093754

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את האתר.

בדיקת אישור ההזמנה ע"י הלקוח: על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלחה בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה תוך 24 שעות מרגע שליחתה ע"י האתר. לאחר מכן לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.

מועד התשלום: מובהר כי חיוב הלקוח בגין הרכישה יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

אישור תשלום: במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.

אפשרות להחלפת אמצעי תשלום: במקרה בו לא אושרה עסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך ותינתן לו האפשרות למסור אמצעי תשלום אחר.

חשבונית קבלה ללקוח: המשתמש באתר יקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה.

 

מדיניות משלוחים

תיאום אספקה עם הלקוח: מפעילת האתר עובדת עם חברת שליחויות אשר מגיעה עד בית הלקוח בתיאום מראש. יש לשים לב שעל אחריות הלקוח להיות זמין בטלפון על מנת ששליח חברת השליחויות יוכל למסור לו את החבילה ולתאם את הגעתו.

דמי משלוח: דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוינים באתר. דמי המשלוח הינם בגין אספקה ליעד אחד.

אזורי אספקה: האתר יספק ללקוח את המוצרים באמצעות חברת משלוחים לכל חלקי הארץ.

זמן אספקה: עד 5 ימי עסקים.

אחריות על המשלוח: החברה אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות הלקוח על מנת לפתור כל בעיה. מהרגע שהמוצר נמסר לחברת המשלוחים, חברת המשלוחים אחראית על ביצוע האספקה ולא ניתן לתבוע את החברה בשל עיכובים ו/או כל אירוע אחר שבתחום אחריותה הבלעדית של חברת המשלוחים.

השבת סחורה בגין מען שגוי ו/או העדר אפשרות לתיאום הגעה טלפוני עם הלקוח:  במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל הזנת פרטים שגויים ע"י הלקוח ו/או במידה והלקוח לא עונה לטלפון שלו לשם תאום הגעת השליח עקב חוסר זמינות ו/או טעות במספר הטלפון שהזין למערכת האתר, החבילה תחזור לחברה והלקוח יישא בעלות המשלוח.

איסוף עצמי: ניתן לבחור באפשרות של איסוף עצמי. איסוף עצמי יבוצע בתיאום מראש מול שירות הלקוחות. דוא"ל:   SETITLV@GMAIL.COM  טל: 03-6093754

 

מדיניות החזרות החלפות וביטולי עסקה

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").

על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע במקרים ובתנאים הבאים:

 • פרק זמן ההחזרה: ביטול עסקה יינתן ללקוחות שיחזירו את המוצרים כ-14 יום מרגע קבלת המוצר (כפוף לחוק הגנת הצרכן).
 • איכות המוצר המוחזר: הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא פגם/נזק ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש וכאשר המוצר נמצא באריזתו המקורית. מפעילת האתר תהייה בעלת שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם והלקוח לא יזוכה.
 • החזרת פריט בודד מתוך מערכת מוצרים: לא ניתן יהיה להחזיר פריט בודד אשר נרכש כחלק מערכת מוצרים אלא אם הפריט הבודד הגיע כאשר קיים בו פגם ובכפוף לאישורה של מפעילת האתר.
 • החזרת פריט בהזמנה מיוחדת: לא ניתן יהיה להחזיר ולקבל זיכוי עבור מוצר שהוזמן ויוצר במיוחד עבור הלקוח ועל פי דרישותיו.
 • אמצעי הזיכוי: הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה.
 • הודעה לשירות הלקוחות: בכל מקרה שלקוח יהיה מעוניין לבטל עסקה ו/או להחליף מוצר במוצר אחר, יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות תוך 2 ימי עסקים מרגע הגעת המוצר ללקוח באחת משתי הדרכים הבאות:
  • בדוא"ל:   SETITLV@GMAIL.COM
  • בטלפון מספר: טל: 03-6093754
 • דמי ביטול: זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת המוצר אצל הלקוח יינתן זיכוי כספי בניכוי עלות המשלוח ו5% או 100 ₪ – הזול מביניהם.

יצירת קשר

בואו לבקר אותנו מלאו פרטים לתאום פגישה  * כל השדות חובה

  דילוג לתוכן